Στόχος μας είναι η συμβολή στη μεταλλαγή και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής εκπαίδευσης, με επίκεντρο το σχολείο, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, αξιοποιώντας την ακαδημαϊκή μελέτη και την επιστημονική έρευνα.
Εξετάζουμε το σχολείο ΟΚΜ σε πέντε βασικούς πυλώνες: 1. Σχολική Διακυβέρνηση και Αυτονομία, 2. Ηγεσία για τη Μάθηση, 3. Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης, 4. Δικτύωση και 5. Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου