ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ – ΠΙΛΟΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ» 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

προς τις σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων της χώρας 

Με την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος καλούνται οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας να συμμετάσχουν στο ερευνητικό -πιλοτικό πρόγραμμα «Το Σχολείο Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης». Το πρόγραμμα  υλοποιείται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα ενδιαφερόμενα σχολεία θα υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, όπου θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση συμμετοχής (βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1:Αίτηση)
 2. Σύντομη αιτιολογική έκθεση (έως 500 λέξεις) σχετικά με τους λόγους για τους οποίους το σχολείο επιθυμεί την ένταξή του στο πρόγραμμα.
 3. Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων στο οποίο θα καταγράφεται η ομόφωνη απόφαση των μελών του για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.
 4. Πρακτικό του Σχολικού Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του για τη συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα, μέσω της οποίας εξασφαλίζεται η θετική στάση και υποστήριξη της συμμετοχής από τον Σύλλογο Γονέων και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 5. Έκθεση Αποτύπωσης (συνοπτική περιγραφική αποτύπωση) της προηγούμενης εμπειρίας των εκπαιδευτικών και του σχολείου κατά την τελευταία πενταετία σε: α) ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων (πχ. αυτοαξιολόγηση του σχολείου, ενδοσχολικές επιμορφώσεις, εθνικά ή/και διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα), β) συμμετοχή σε εθνικά ή/και διεθνή σχολικά δίκτυα κ.ά., γ) συνεργασίες με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς (ΑΕΙ/ πρακτική άσκηση φοιτητών, τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτιστικοί/κοινωνικοί φορείς κ.ά.). (βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: Εκθεση-αποτύπωσης-σχολικής-μονάδας)
 6. Προφίλ του σχολείου, όπου θα καταγράφονται τα στοιχεία του σχολείου (ανθρώπινο δυναμικό, μαθητικό δυναμικό κ.ά.). (βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: Προφίλ)

Ο φάκελος υποψηφιότητας του σχολείου πρέπει να υποβληθεί έως 20 Δεκεμβρίου 2021 ηλεκτρονικά στο okm@eds.uoa.gr. Περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό – πιλοτικό πρόγραμμα βρίσκονται στην ιστοσελίδα: https://okm.eds.uoa.gr/ 

Η επιλογή των σχολείων θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Στο διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την τελική επιλογή των σχολικών μονάδων ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον στοιχεία/διευκρινήσεις σχετικά με τον φάκελο υποψηφιότητας.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος

Πρόεδρος του ΠαιΤΔΕ

Γ. Πασιάς,

Καθηγητής ΕΚΠΑ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

«Το Σχολείο Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης»

Περιγραφή του ερευνητικού – πιλοτικού προγράμματος 

Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την εφαρμοσμένη μελέτη βασικών παραμέτρων του  σύγχρονου ελληνικού σχολείου, οι οποίες επηρεάζουν τον μετασχηματισμό του σε  Οργανισμό και Κοινότητα Μάθησης (ΟΚΜ).

Ως γενικός στόχος του ερευνητικού – πιλοτικού προγράμματος ΟΚΜ ορίζεται η εφαρμοσμένη μελέτη και διαμόρφωση ενός σύγχρονου συστήματος διοίκησης, οργάνωσης, λειτουργίας και εσωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων που βασίζεται στην ενεργητική συμμετοχή των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, με σκοπό τη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών και της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του προγράμματος αφορά:

 1. στη μελέτη σχεδιασμού, οργάνωσης, εφαρμογής και αξιολόγησης ενός συστήματος μετασχηματισμού και λειτουργίας του σχολείου σε ΟΚΜ
 2. στην παραγωγή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού για την εφαρμογή του ΟΚΜ
 3. στην επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης, των διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολείων
 4. στην πιλοτική εφαρμογή του υλικού του ΟΚΜ σε σχολεία όλης της χώρας
 5. στη δημιουργία Παρατηρητηρίου του ΟΚΜ
 6. στη συγκρότηση σχολικού Δικτύου ΟΚΜ
 7. σε δράσεις υποστήριξης και αξιολόγησης των επιμέρους δράσεων του έργου και διάχυσης των αποτελεσμάτων
 8. στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού μέσω της συγκρότησης ενός δικτύου κάθετης οργάνωσης και επικοινωνίας (τοπικό, περιφερειακό, κεντρικό επίπεδο)
 9. σε ενέργειες υποστήριξης της βιωσιμότητας και της καλής λειτουργίας του προγράμματος. 

Το πρόγραμμα έχει ερευνητικό και δυναμικό χαρακτήρα και θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα δημιουργηθεί Δίκτυο σχολείων που θα σχεδιάσουν, θα εφαρμόσουν και θα αξιολογήσουν το «εκπαιδευτικό παράδειγμα» του μετασχηματισμού του σχολείου σε ΟΚΜ.

Όλες οι δράσεις του προγράμματος συνδέονται άμεσα με παροχή ανατροφοδότησης στις σχολικές μονάδες και επιστημονική καθοδήγηση από την Ομάδα Έργου. Προβλέπονται ακόμη δράσεις επιμόρφωσης των στελεχών της εκπαίδευσης, των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, συνεχής παρακολούθηση και ανατροφοδότηση, καθώς και διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των διαδικασιών υλοποίησης και των δράσεων του προγράμματος.

Μετά το πέρας του προγράμματος, τα αποτελέσματα (εκπαιδευτικό υλικό του ΟΚΜ, επιμορφωμένοι Διευθυντές και εκπαιδευτικοί με αυξημένη εμπειρία εφαρμογής, ψηφιακή πλατφόρμα, εκθέσεις αποτελεσμάτων σχολείων) αναμένεται να έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία, καθώς θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν/αξιοποιηθούν πολλαπλασιαστικά από σχολεία όλης της χώρας.

Τέλος, η Επιστημονική Επιτροπή θα μεριμνήσει τόσο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας του προγράμματος ΟΚΜ, όσο και για τη διάχυση των καλών πρακτικών του και την αξιοποίηση των υποστηρικτικών δομών/εφαρμογών του μέσω του Παρατηρητήριου και του σχολικού Δικτύου ΟΚΜ.

Η διάρκεια του προγράμματος  είναι  2 ½ έτη (30 μήνες) και διακρίνεται στις ακόλουθες φάσεις:

1.Φάση προετοιμασίας (Ιουν. 2021 – Δεκ. 2021): πρόσκληση ενδιαφέροντος & επιλογή σχολείων, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού

 1. Φάση Υλοποίησης (Ιαν. 2022- Ιουν. 2022): 1η φάση εφαρμογής στα σχολεία, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, επιμορφώσεις στελεχών και εκπαιδευτικών, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, ανατροφοδότηση των δράσεων
 2. Φάση Υλοποίησης (Σεπτ. 2022- Ιουν. 2023): 2η φάση εφαρμογής στα σχολεία, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, επιμορφώσεις στελεχών και εκπαιδευτικών, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, ανατροφοδότηση των δράσεων
 3. Φάση Ολοκλήρωσης (Ιουλ. 2023- Δεκ. 2023): Αξιολόγηση δράσεων και αποτελεσμάτων, τελική έκθεση αξιολόγησης, διάχυση αποτελεσμάτων στην εκπαιδευτική κοινότητα 

Θεματικά πεδία του ερευνητικού – πιλοτικού προγράμματος 

 • Διακυβέρνηση και Αυτονομία του Σχολείου
 • Ηγεσία για τη Μάθηση/ Οργάνωση και Διοίκηση του Σχολείου
 • Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης/ Συνεργατικές Πρακτικές εκπαιδευτικών
 • Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών και επιμόρφωση στελεχών της εκπαίδευσης
 • Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου/ Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας / Αξιολόγηση Ομοτέχνων
 • Ικανότητες και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών
 • Ψηφιακό Σχολείο
 • Δικτυωμένες Κοινότητες Μάθησης/ Δίκτυο σχολείων ΟΚΜ
 • Παρατηρητήριο ΟΚΜ (επικοινωνία και διάχυση καλών πρακτικών)