ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ – ΠΙΛΟΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:   

«ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΜΟΤΕΧΝΩΝ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ». 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Προς τις σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε.  της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής

Με την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος καλούνται σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής να συμμετάσχουν στη δράση «Κοινότητες Μάθησης: Αξιολόγηση Ομοτέχνων / Συνεργατικές Πρακτικές Εκπαιδευτικών» του Ερευνητικού-Πιλοτικού Προγράμματος «Το Σχολείο Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης». Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στη δράση μπορεί να συμμετέχει το σύνολο των εκπαιδευτικών μιας σχολικής μονάδας ή ομάδες εκπαιδευτικών. Τα ενδιαφερόμενα σχολεία θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής (βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) η οποία θα συνοδεύεται από σχετικό πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων.

Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί έως 20 Οκτωβρίου 2022 ηλεκτρονικά στο okm@eds.uoa.gr. Πληροφορίες για την αίτηση συμμετοχής και το ερευνητικό – πιλοτικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα: okm.eds.uoa.gr

Η επιλογή των σχολείων θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2022. Στο διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την τελική επιλογή των σχολικών μονάδων ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον στοιχεία/διευκρινήσεις.

Ο Πρόεδρος
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 Δημήτριος Φωτεινός

Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 

 «Κοινότητες Μάθησης: Αξιολόγηση Ομοτέχνων / Συνεργατικές Πρακτικές Εκπαιδευτικών»

Η ταυτότητα του πιλοιτικού-ερευνητικού προγράμματος

 

Το πιλοτικό- ερευνητικό πρόγραμμα «Το Σχολείο Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης»   υλοποιείται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα είναι τριετούς διάρκειας (2021-2024), έχει ερευνητικό και δυναμικό χαρακτήρα και εφαρμόζεται πιλοτικά σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων.
Το αντικείμενο του προγράμματος ΟΚΜ το σχολικό έτος 2022-2023  είναι το ακόλουθο: «Κοινότητες Μάθησης : Αξιολόγηση Ομοτέχνων / Συνεργατικές πρακτικές εκπαιδευτικών».

  1. Σκοπός του Πιλοτικού-Ερευνητικού Προγράμματος

Το πρόγραμμα «το Σχολείο Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης» (ΟΚΜ) αποτελεί ένα διακριτό εναλλακτικό παράδειγμα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που προτάσσει τη μάθηση, προωθεί την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, ενισχύει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, βελτιώνει τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και εμπεδώνει κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στο σχολείο, την πολιτεία και την κοινωνία.

Ως γενικός στόχος του ερευνητικού-πιλοτικού προγράμματος του ΟΚΜ ορίζεται η εφαρμοσμένη μελέτη και διαμόρφωση ενός σύγχρονου δημιουργικού συστήματος διοίκησης, οργάνωσης, λειτουργίας και εσωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων που θα βασίζεται στην ενεργητική συμμετοχή των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, με σκοπό τη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών και της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

  1. Η φιλοσοφία του ΟΚΜ

Ο μετασχηματισμός του σχολείου σε «Οργανισμό και Κοινότητα Μάθησης» αποτελεί αξιολογικό πρόταγμα στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης. Η εστίαση στην έννοια της μάθησης ως διαδικασίας συνεχούς ανατροφοδότησης, συνεργασίας, ανταλλαγής καλών πρακτικών, συλλογικότητας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των εμπλεκομένων αποτελεί απαίτηση σε μια εποχή που σταδιακά αίρεται η κουλτούρα του απομονωτισμού, του ατομικισμού και της ιδιωτικότητας, που αποτελεί τροχοπέδη τόσο για τους εκπαιδευτικούς και την επαγγελματική τους μάθηση όσο και για τους μαθητές.

Το Σχολείο ως ΟΚΜ συνενώνει τα μέλη της κοινότητας για την επίτευξη ενός κοινού στόχου που συντελείται στο πλαίσιο μιας οργανωμένης συλλογικής προσπάθειας, συνεκτιμώντας και αποτιμώντας  την υπάρχουσα  κατάσταση   και στοχεύοντας – μέσα από τον γενικότερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό- στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Πρόκειται  για ένα εναλλακτικό παράδειγμα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας/ διοίκησης του σχολείου με κεντρικό πυρήνα τη μάθηση όλων και με σκοπό τη συστηματοποίηση των ενεργειών και των διαδικασιών εκμάθησης που απαιτούνται, ώστε να ενσωματωθούν έννοιες όπως η καινοτομία, η δημιουργικότητα και η αλλαγή στις καθημερινές εκπαιδευτικές εργασιακές πρακτικές. 

3.Οι Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης των εκπαιδευτικών (ΕΚΜ)

Οι κοινότητες μάθησης των εκπαιδευτικών αποτελούν βασικό παράγοντα για τη βελτίωση της  ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο. Η «κοινότητα μάθησης» :

-Ενισχύει τις σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας μεταξύ τους καθώς διαμορφώνει μια κουλτούρας συλλογικότητας, γνήσιας συνεργασίας.

-Εμπεδώνει συνεργατικές συμπεριφορές, αναδεικνύει θετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, διαχέει καλές συνεργατικές πρακτικές και υποδεικνύει πεδία για αυτομόρφωση και επιμόφωση.

-Καλλιεργεί τη συνευθύνη και την αυτοδέσμευση, καθώς εμπλέκει τους εκπαιδευτικούς σε κοινά αποφασισμένες δράσεις και τους δεσμεύει απέναντι σε δικούς τους σχεδιασμούς.

-Συμβάλλει στην προώθηση βασικών συστημικών αλλαγών και χρησιμεύει ως μηχανισμός αλλαγής και μετασχηματισμού της σχολικής κουλτούρας.

-Προωθεί τον συνεργατικό επαγγελματισμό και καλλιεργεί συγκεκριμένες «επαγγελματικές δεξιότητες» για την επίτευξη των καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

  1. Η «Αξιολόγηση Ομοτέχνων»

Η «αξιολόγηση ομοτέχνων» αποτελεί μια δυναμική μέθοδο αξιολόγησης, αναστοχασμού και βελτίωσης. Συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική ανάπτυξη  του εκπαιδευτικού και την ατομική αξιολόγηση, στηρίζει και θεμελιώνει ένα συνεργατικό κλίμα στην κοινότητα, μετουσιώνει τη μάθηση σε μια συλλογική διαδικασία και στοχεύει στη σχολική βελτίωση.

Η αξιολόγηση ομοτέχνων αποτελεί μια ουσιώδη συνεργατική πρακτική, λειτουργεί ως διαδικασία εκμάθησης και εκφράζει μια άτυπη μορφή ενδοσχολικής αξιολόγησης που αναπτύσσεται/εφαρμόζεται σε όλες στις πτυχές του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο. Συνήθως εφαρμόζεται στο πλαίσιο της διδασκαλίας αλλά αφορά όλες τις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού (στο πλαίσιο των συνεργατικών πρακτικών). Θεωρείται μια από τις πιο επιτυχημένες τεχνικές βελτίωσης των διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών των εκπαιδευτικών και εκλαμβάνεται ως μια υποστηρικτική αξιολόγηση, ανοιχτή, ευέλικτη, μη γραφειοκρατική που στηρίζεται στην αμοιβαιότητα, στην εμπιστοσύνη, στην αυτενέργεια και την αυτορρύθμιση.

Ο παιδαγωγικός και αναπτυξιακός χαρακτήρας της ενδυναμώνει την ομότιμη-συνεργατική μάθηση εκπαιδευτικών και μαθητών. Ο διαμορφωτικός χαρακτήρας της διαδικασίας συνίσταται στον μετασχηματισμό των αντιλήψεων και προδιαθέσεων των εκπαιδευτικών για την βελτίωση των ικανοτήτων, την ανάπτυξη νέων σύγχρονων διδακτικών στρατηγικών και εκπαιδευτικών πρακτικών και στην επιθυμητή διαμόρφωση της κουλτούρας συνεργασίας, συλλογικότητας και αξιολόγησης  σε μια σχολική «κοινότητα μάθησης».

  1. Οι δράσεις του προγράμματος (2022-23)

Το πιλοτικό-ερευνητικό πρόγραμμα  περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:

Πρόσκληση ενδιαφέροντος & επιλογή σχολείων, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού,   επιμορφώσεις στελεχών και εκπαιδευτικών, εφαρμογή πρακτικών «αξιολόγησης ομοτέχνων» στα σχολεία, ανατροφοδότηση των δράσεων, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, διάχυση καλών πρακτικών στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Τα σχολεία συμμετέχουν εθελοντικά στο πιλοτικό πρόγραμμα. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα γίνεται με  εκδήλωση ενδιαφέροντος με σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διακόψουν τη συμμετοχή τους όποτε το επιθυμούν.

Η Επιστημονική Ομάδα θα αναπτύξει ουσιαστική συνεργασία με τις υπηρεσίες και τους φορείς του ΥΠΑΙΘ για την αποτελεσματική εποπτεία της υλοποίησης του προγράμματος και τη διάχυση των καλών πρακτικών.

  1. Προσδοκώμενα αποτελέσματα και συμβολή του προγράμματος

Το πρόγραμμα αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα και να συμβάλει ενεργά στη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών και της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία της χώρας. Τα αποτελέσματα (εκπαιδευτικό υλικό του ΟΚΜ, επιμορφωμένοι Διευθυντές και εκπαιδευτικοί με αυξημένη εμπειρία εφαρμογής, ψηφιακή πλατφόρμα, εκθέσεις αποτελεσμάτων σχολείων) αναμένεται να έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία, καθώς θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν/αξιοποιηθούν πολλαπλασιαστικά από σχολεία όλης της χώρας. Η Ερευνητική Ομάδα θα μεριμνήσει για τη διάχυση των καλών πρακτικών του έργου και την αξιοποίηση των υποστηρικτικών δομών/εφαρμογών του μέσω του Παρατηρητήριου και του σχολικού Δικτύου ΟΚΜ.