Διακυβέρνηση και Αυτονομία του σχολείου

Η έννοια της διακυβέρνησης στο επίπεδο της σχολικής μονάδας σχετίζεται με την αλληλεπίδραση μεταξύ παραγόντων της εκπαίδευσης και της σχολικής μονάδας για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στο επίπεδο του σχολείου.

Η σχολική διακυβέρνηση ανατρέπει τις παραδοσιακές αυστηρές γραμμικές ιεραρχικές δομές εξουσίας και συνδέεται με την οριζόντια αλληλεπίδραση δικτύων και πολλαπλών φορέων επιρροής.

Το σχολείο μπορεί να χαράξει τη δική του στρατηγική, κινητοποιώντας και δεσμεύοντας παράγοντες εντός και εκτός σχολικής μονάδας προς την επίτευξη του στρατηγικού του σχεδιασμού.

Προκειμένου το σχολείο να αναλάβει τον ρόλο αυτό, είναι αναγκαία η εμπέδωση αυξημένων βαθμών αυτονομίας της σχολικής μονάδας, με παράλληλη ενίσχυση του βαθμού ελευθερίας των εκπαιδευτικών και ανάπτυξη καινοτομιών και σχεδίων δράσης.

Η αυτονομία της σχολικής μονάδας δημιουργεί συνθήκες ελευθερίας αλλά και ευθύνης και συνδέεται με ένα δυναμικό σχολείο, που επικοινωνεί το όραμά του και διεκδικεί εμπιστοσύνη προς το έργο του.

Διακυβέρνηση και Αυτονομία με μια ματιά
Βασικές Έννοιες
Η Διεθνής Εμπειρία
Καλές Πρακτικές
Δημοσιεύσεις
Βιβλιογραφία