Ικανότητες και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τον πυρήνα του σχολείου ΟΚΜ και τον κινητήριο μοχλό για την προώθηση της αλλαγής και της καινοτομίας στη σχολική μονάδα. Η δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αποτελεί τον πιο επιτυχημένο τρόπο βελτίωσης της ποιότητας του έργου τους, καθώς συνδέεται με την καλλιέργεια ικανοτήτων υψηλού επιπέδου.

Στο πλαίσιο του σχολείου ΟΚΜ, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναπτύξουν νέους τρόπους εκμάθησης, όχι μόνο γνώσεων που αφορούν στο γνωστικό τους αντικείμενο ή τις παιδαγωγικές τους πρακτικές, αλλά δεξιοτήτων συνεργασίας και αναστοχασμού και κυρίως προδιαθέσεων δέσμευσης προς τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.

Με άλλα λόγια, ο μετασχηματισμός του σχολείου σε ΟΚΜ προϋποθέτει και συνεπάγεται ένα ποιοτικά υψηλό ατομικό και συλλογικό εκπαιδευτικό υποκείμενο, οι ικανότητες του οποίου αναφέρονται σε ένα ευρύτατο φάσμα σχέσεων, πρακτικών και διεργασιών.

Ικανότητες και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών με μια ματιά
Βασικές Έννοιες
Η Διεθνής Εμπειρία
Καλές Πρακτικές
Δημοσιεύσεις
Βιβλιογραφία