Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Η Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) συνιστά βασικό δομικό συστατικό του σχολείου ΟΚΜ και επιδιώκει αλλαγή δομών, διαδικασιών, σχέσεων και κουλτούρας στο σχολείο.

Ο μετασχηματισμός ενός τυπικού σχολείου σε σχολείο ΟΚΜ θεμελιώνεται πάνω στην ΑΕΕ κι εξελίσσεται μέσω αυτής, καθώς η σχολική βελτίωση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της αποτίμησης/αξιολόγησης και με την ικανότητα της σχολικής μονάδας να διαπιστώνει δυνατότητες και αδυναμίες, να αναπροσαρμόζεται, να μετασχηματίζεται και να αλλάζει.

Η εφαρμογή της ΑΕΕ και η αξιοποίηση των μεθοδολογικών της εργαλείων αποτελεί για το σχολείο ουσιαστικό τρόπο εκμάθησης και όχημα επίτευξης του οράματός του. Συστηματοποιεί κι ελέγχει εσωτερικά την πορεία του σχολείου προς τους στόχους του και το βοηθά να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα του έργου που παρέχει. Δεν έχει συγκριτικό χαρακτήρα, αλλά αποσκοπεί στην ανατροφοδότηση και βελτίωση του έργου της σχολικής μονάδας, καλλιεργώντας ένα κλίμα συνευθύνης και αυτοδέσμευσης όλων των μελών της.

Δείτε το υλικό :

OKM – Τομ. Ι Βασικό Πλαίσιο, Μαρτ 2022

ΟΚΜ – Τομ. ΙΙ Μεθοδολογία εφαρμογής, Μαρτ 2022

ΟΚΜ – Τομ. ΙΙΙ Έκθεση Γενικής Εκτίμησης Σχολείου, Μαρτ 2022

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου με μια ματιά
Βασικές Έννοιες
Η Διεθνής Εμπειρία
Καλές Πρακτικές
Δημοσιεύσεις
Βιβλιογραφία