Επαγγελματικές κοινότητες μάθησης

Οι Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης (ΕΚΜ) αποτελούν τον πιο σημαντικό παράγοντα στις επιτυχείς αλλαγές στα σχολεία. Συνίστανται από επαγγελματίες εκπαιδευτικούς που μοιράζονται και διερευνούν κριτικά την πρακτική τους με έναν συνεχή, συνεπή, συνεργατικό, χωρίς αποκλεισμούς τρόπο. Πρόκειται για κοινότητες συνεχούς έρευνας, βελτίωσης και συνεργατικής μάθησης με σκοπό την προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης, τη βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Ο μαθησιακός προσανατολισμός της κοινότητας στηρίζεται στη συνεργατική κουλτούρα που εμπεδώνεται μέσα από τη συστηματική εφαρμογή συνεργατικών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου, αλλά και μεταξύ εκπαιδευτικών μιας ευρύτερης δικτυωμένης κοινότητας με την αξιοποίηση νέων μέσων και τεχνολογιών.

Η μάθηση των εκπαιδευτικών στις ΕΚΜ υποστηρίζεται, σε κάθε περίπτωση, μέσα από σχέσεις δέσμευσης, λογοδοσίας, αναστοχασμού και εφαρμογής φιλικών μορφών αξιολόγησης, που συμβάλλουν στην προσωπική βελτίωση και την επαγγελματική συνανάπτυξη.

Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης με μια ματιά
Βασικές Έννοιες
Η Διεθνής Εμπειρία
Καλές Πρακτικές
Δημοσιεύσεις
Βιβλιογραφία