Διοίκηση Σχολικής Μονάδας: Το Σχολείο ως Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης

H

σχολική μονάδα είναι το ζωντανό κύτταρο της εκπαίδευσης: Είναι ουσιώδης για την συστηματική και πολυμορφική οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης, είναι απαραίτητη για την κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων, είναι σημείο αναφοράς για την ένταξη και την κοινωνική συμπερίληψη των πιο αδύναμων ή επαπειλούμενων ομάδων.

Τ

αυτόχρονα είναι ο τόπος που δοκιμάζεται κάθε προσπάθεια εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, αλλαγής και καινοτομίας, στη διδασκαλία και τη μάθηση, στην οργάνωση και τη διοίκηση, στην επιμόρφωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, στην επικοινωνία με την τοπική κοινωνία και στη γονεϊκή συμμετοχή.

Ο

πως επισημαίνουν πολλές διεθνείς μελέτες, η πρόσφατη αναστολή λειτουργίας των σχολείων σε ολόκληρο των κόσμο συνέβαλε στο να επιβεβαιωθεί περισσότερο από ποτέ ο σημαντικός  ρόλος των σχολείων και ιδιαίτερα του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης: Στελέχη, διευθυντές των σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικοί ήταν αυτοί που δέχτηκαν την πίεση της επείγουσας μετάβασης από τη δια ζώσης στην απομακρυσμένη διδασκαλία καθώς και το βάρος της διαχείριση της εναλλαγής ανάμεσα σε αυτές τις δύο μορφές σχολικής εκπαίδευσης στο διάστημα που ακολούθησε. Οι συνθήκες κρίσης ανέδειξαν τη σημασία της συνοχής και της συνεργασίας μεταξύ των μελών σχολικής κοινότητας, της εμπιστοσύνης ανάμεσα στη σχολική ηγεσία και τους εκπαιδευτικούς, την αναγκαιότητα της αμοιβαίας μάθησης και της ανάπτυξης ικανοτήτων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας.

Σ

κοπός του Επιμορφωτικού Προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στις μορφές διοίκησης της σχολικής μονάδας που μπορούν να απαντήσουν με επιτυχία σε προκλήσεις όπως αυτές που έφερε η Πανδημία, και ιδιαίτερα και να τους εισάγει στο σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου ως «οργανισμού και κοινότητας μάθησης».

Θ

εωρούμε ότι το Σχολείο Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης (ΟΚΜ) αποτελεί ένα διακριτό εναλλακτικό παράδειγμα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που προτάσσει τη μάθηση, προωθεί την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, ενισχύει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, βελτιώνει τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και εμπεδώνει κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στο σχολείο, την πολιτεία και την κοινωνία.
Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα επιδιώκει:

 • Να ενημερώσει και να προετοιμάσει υπηρετούντα και μελλοντικά στελέχη της εκπαίδευσης, από το επίπεδο της σχολικής μονάδας έως το επίπεδο της κεντρικής διοίκησης.
 • Να ενισχύσει τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού ώστε να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα λειτουργίας, οργάνωσης και διοίκησης που προκύπτουν από το διαρκώς μεταβαλλόμενο επιστημονικό και εκπαιδευτικό συγκείμενο.
 • Να εμπλουτίσει τις δυνατότητες των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης ως προς την προσωπική επιστημονική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων εντός του εκπαιδευτικού οργανισμού και τη μείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων.

Να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες, θεωρητικά και πρακτικά, στις βασικές παραμέτρους λειτουργίας των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών οργανισμών μέσα από διαδικασίες συνεργατικής μάθησης, «αυτοαξιολόγησης» , «αξιολόγησης ομοτέχνων» – στο πνεύμα μιας γενικότερης «κουλτούρας αλλαγής» της εκπαίδευσης.

Ταυτότητα
 • Διάρκεια: 9 μήνες, 450 ώρες
 • Πιστοποίηση ECVET: 18 πιστωτικές μονάδες
 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25 Αυγούστου έως 10 Οκτωβρίου 2021
 • Έναρξη : 11 Οκτωβρίου 2021
 • Κόστος: 500€
 • Περιλαμβάνει:100% εξ αποστάσεως εκπαίδευση – 90% ασύγχρονη και 10% σύγχρονη εκπαίδευση.]
Μοριοδότηση

Το Πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο και μοριοδοτούμενο για αδιόριστους, αναπληρωτές και υπηρετούντες εκπαιδευτικούς  που είναι υποψήφιοι για θέσεις στελεχών εκπαίδευσης, καθώς ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης του Προγράμματος μοριοδοτούνται ως εξής:

 1. Οι εκπαιδευτικοί που είναι υποψήφιοι για τις θέσεις Στελεχών της Εκπαίδευσης μοριοδοτούνται με 1 μονάδα (νόμος 2832/2021).
 2. Οι υποψήφιοι για διορισμό με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) ως Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί στην Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή και ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, μοριοδοτούνται με 2 μονάδες.
 3.  Οι υποψήφιοι για διορισμό ως Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί και ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό , με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) μοριοδοτούνται με 2 μονάδες.
 4. Οι υποψήφιοι για διορισμό σε θέσεις εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) μοριοδοτούνται με 10 μόρια (Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 1088/2-4-2019).
 5. Οι απόφοιτοι μοριοδοτούνται και για τη διαδικασία επιλογής Συμβούλων Σχολικής Ζωής, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4183/28.09.2020,Τεύχος B’, Άρθρο 4)
 6. Το πρόγραμμα αντιστοιχεί σε 18 πιστωτικές μονάδες ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training). Το ECVET είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Η χρήση των πιστωτικών μονάδων ECVET επιτρέπει την αναγνώριση, μεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων μεταξύ προγραμμάτων από διαφορετικά εκπαιδευτικά κέντρα

Εκπτώσεις
Για τις ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ του προγράμματος πατήστε ΕΔΩ