Το Πρόγραμμα Σπουδών συνδυάζει δια ζώσης ή / και σύγχρονες εξ αποστάσεως συναντήσεις με ασύγχρονες δραστηριότητες e-learning. Περιλαμβάνει επίσης εργασίες / δραστηριότητες μάθησης / ασκήσεις για την καλύτερη κατανόηση και για την εφαρμογή των γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι.

Μπορείτε να βρείτε τον Οδηγό Σπουδών του Επιμορφωτικού Προγράμματος ΕΔΩ.

Επιμορφωτικές Ενότητες
Κάθε επιμορφωτική ενότητα περιλαμβάνει αντίστοιχες υποενότητες για την καλύτερη διάρθρωση της επιμόρφωσης

Τίτλος διδακτικής ενότηταςΤίτλος υποενότητας
1.Το σύγχρονο εκπαιδευτικό τοπίο: Ποιότητα, αξιολόγηση, λογοδοσία και αποτελεσματικότητα1. Η παγκόσμια εκπαιδευτική ατζέντα και ο ρόλος των διεθνών οργανισμών.
2. Η «νέα δημόσια διοίκηση». Ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση
3. Αξιολόγηση και λογοδοσία στην εκπαίδευση: ο ρόλος των δεικτών και οι πολιτικές των αριθμών
2.Θεωρίες ρύθμισης στην εκπαίδευση: από τον συγκεντρωτισμό στην αποκέντρωση1.Μοντέλα διαχείρισης του εκπαιδευτικού συστήματος και των σχολικών μονάδων: α. Συγκεντρωτισμός
2.Μοντέλα διαχείρισης του εκπαιδευτικού συστήματος και των σχολικών μονάδων: β. Αποκέντρωση
3.Το σχολείο ως «οργανισμός και κοινότητα που μαθαίνει»1.Θεωρητικό πλαίσιο: αρχές, άξονες, διαστάσεις.
2. Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης: Συνεργατικές πρακτικές και επαγγελματική συνανάπτυξη των εκπαιδευτικών
3. Δίκτυα μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών
4.Εκπαιδευτική διακυβέρνηση και αυτονομία. Ο ρόλος των στελεχών της εκπαίδευσης στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών αλλαγών 1.Εκπαιδευτική διακυβέρνηση και αυτονομία στην εκπαίδευση
2.Εκπαιδευτική διοίκηση και εκπαιδευτική αλλαγή
3.Ο ρόλος και η επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης
4.Αξιολόγηση και επιμόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης
5.Σχολική διακυβέρνηση, διοίκηση και ηγεσία στο σχολείο.1.Ο σύγχρονος ρόλος του Διευθυντή του σχολείου
2.Ηγεσία για τη μάθηση και μοντέλα εκπαιδευτικής διοίκησης
3. Λήψη αποφάσεων, αξιοποίηση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στη σχολική μονάδα
6.Η «κοινωνία των ικανοτήτων». Πλαίσιο προσόντων και διαρκής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης1.Η «κοινωνία των ικανοτήτων»: το διεθνές πλαίσιο και ο μεταβαλλόμενος ρόλος των εκπαιδευτικών.
2.Πλαίσιο προσόντων και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
3.Οι ικανότητες των στελεχών στην κοινωνία της γνώσης
4.Η διά βίου μάθηση και η «ολοκληρωτικά παιδαγωγούμενη κοινωνία».
7. Ψηφιακός μετασχηματισμός, επικοινωνία, εισαγωγή καινοτομιών και οργανωσιακή κουλτούρα της σχολικής μονάδας1. Ψηφιακός μετασχηματισμός, εκπαιδευτική αλλαγή και εισαγωγή καινοτομιών στο σχολείο
2. Επικοινωνία, κλίμα και οργανωσιακή κουλτούρα στον εκπαιδευτικό οργανισμό
3. Η επίδραση των καινοτομιών στην οργανωσιακή κουλτούρα του σχολείου
8.Διαχείριση «αλλαγών» και «κρίσεων» στο σχολείο1.Διαχείριση αλλαγών και κρισεων στο σχολείο. Μορφές, παράγοντες επίδρασης, τρόποι αντιμετώπισης, καλές πρακτικές
2.Μελέτες περίπτωσης: διαπολιτισμικότητα, σχολική βία, αντισταθμιστικές πρακτικές, εκπαιδευτική διαρροή.
3.Ο ρόλος του Σχολικού Συμβουλίου και του Συλλόγου Γονέων
9.Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας1.Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο: Θεωρητικό πλαίσιο, παραδείγματα εφαρμογής, μελέτες περίπτωσης.
2.Η «αξιολόγηση ομοτέχνων» στο σχολείο.
3.Η ενίσχυση της σχετικής αυτονομίας του σχολείου.