Η ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών και η αποϊδιωτικοποίηση της διδασκαλίας συνδέονται με την αποτελεσματικότερη διδασκαλία και μάθηση των μαθητών και τη σχολική βελτίωση. Η σύγχρονη διδασκαλία απαιτεί νέες ικανότητες και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, που είναι πιο πιθανό να αναπτυχθούν σε ομάδες από ό,τι σε μεμονωμένες/ιδιωτικές πρακτικές του εκπαιδευτικού.

Οι Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης (ΕΚΜ) αποτελούν τον πιο σημαντικό παράγοντα στις επιτυχείς αλλαγές στα σχολεία και συνίστανται σε ομάδες επαγγελματιών, που μοιράζονται και διερευνούν κριτικά την πρακτική τους με έναν συνεχή, συνεπή, συνεργατικό, χωρίς αποκλεισμούς τρόπο. Πρόκειται για κοινότητες συνεχούς έρευνας, βελτίωσης και συνεργατικής μάθησης με σκοπό την προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης, τη βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Ο μαθησιακός προσανατολισμός της κοινότητας στηρίζεται στη συνεργατική κουλτούρα που εμπεδώνεται μέσα από τη συστηματική εφαρμογή συνεργατικών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου, αλλά και μεταξύ εκπαιδευτικών μιας ευρύτερης δικτυωμένης κοινότητας. Ειδικότερα οι δικτυωμένες κοινότητες μάθησης εδραιώνουν μια ψηφιακή κουλτούρα μάθησης των εκπαιδευτικών που αναβαθμίζει τις δεξιότητες και συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη μέσα από την αξιοποίηση νέων μέσων και τεχνολογιών.

Η μάθηση των εκπαιδευτικών στις ΕΚΜ υποστηρίζεται σε κάθε περίπτωση μέσα από σχέσεις δέσμευσης, λογοδοσίας, αναστοχασμού και αξιολόγησης μεταξύ ομοτέχνων. Η εφαρμογή φιλικών μορφών αξιολόγησης, τεχνικών παρατήρησης, αυτοαξιολόγησης, ετεροπαρατήρησης / αξιολόγησης ομοτέχνων, αλλά και η τήρηση ενός εκπαιδευτικού portfolio, συμβάλλουν στην προσωπική βελτίωση και την επαγγελματική συνανάπτυξη.