Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες που μεταβάλλουν σημαντικά τη φιλοσοφία της και τοποθετούν τον μαθητή στο επίκεντρο. Το ψηφιακό σχολείο υιοθετεί καινοτομίες που επιδρούν στον τρόπο λειτουργίας και διοίκησής του, καθώς και στο εκπαιδευτικό του έργο και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Η δικτύωση στο χώρο της εκπαίδευσης αναφέρεται σε ομάδες σχολείων ή εκπαιδευτικών που συνεργάζονται μεταξύ τους σε διάφορα επίπεδα και συμπράττουν σε έναν κοινό σκοπό. Πρόκειται για μη ιεραρχημένες ομάδες συνεργασίας που στηρίζουν δομικά το σχολείο ΟΚΜ, καθώς συμβάλλουν στην εξωστρέφεια, συνδέονται με στρατηγικές ηγεσίας που προωθούν τη μάθηση, και λειτουργούν ως κόμβοι διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και ανταλλαγής καλών πρακτικών. Τα δίκτυα ως πλαίσια συνεργασίας μεταξύ σχολείων και εκπαιδευτικών είναι δυνατό να συμβάλουν στην εκπαιδευτική αλλαγή, λειτουργώντας ως μια μεγάλη δεξαμενή πόρων, εξειδίκευσης και γνώσης. Αντανακλούν τις συνθήκες της ραγδαία μεταβαλλόμενης ψηφιακής εποχής, προάγουν τη δικτυωμένη κοινωνική μάθηση και υποστηρίζουν τον εκδημοκρατισμό της γνώσης.