Πρόσκληση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

«Διοίκηση Σχολικής Μονάδας: Το Σχολείο ως Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης» 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής (Ε.Π.Π.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Παι.Τ.Δ.Ε.) ανακοινώνουν την έναρξη του Προγράμματος Επιμόρφωσης με τίτλο: «Διοίκηση Σχολικής Μονάδας: Το Σχολείο ως Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης».

Το Σχολείο Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης (ΟΚΜ) είναι η σύγχρονη μορφή οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας, που προτάσσει τη μάθηση, προωθεί την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, ενισχύει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, βελτιώνει τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και εμπεδώνει κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στο σχολείο, την πολιτεία και την κοινωνία.

Σκοπός του Επιμορφωτικού Προγράμματος είναι

  • να ενημερώσει και να προετοιμάσει υπηρετούντα και μελλοντικά στελέχη της εκπαίδευσης, από το επίπεδο της σχολικής μονάδας έως το επίπεδο της κεντρικής διοίκησης.
  • να ενισχύσει τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, ώστε να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα λειτουργίας, οργάνωσης και διοίκησης που προκύπτουν από το διαρκώς μεταβαλλόμενο επιστημονικό και εκπαιδευτικό συγκείμενο.
  • να εμπλουτίσει τις δυνατότητες των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης ως προς την προσωπική επιστημονική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων εντός του εκπαιδευτικού οργανισμού και τη μείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων.
  • να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες, θεωρητικά και πρακτικά, στις βασικές παραμέτρους λειτουργίας των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών οργανισμών μέσα από διαδικασίες συνεργατικής μάθησης, αυτοαξιολόγησης, αξιολόγησης ομοτέχνων – στο πνεύμα μιας γενικότερης κουλτούρας αλλαγής της εκπαίδευσης.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε υπηρετούντες εκπαιδευτικούς, στελέχη και υποψήφια στελέχη της εκπαίδευσης καθώς και σε αποφοίτους Πανεπιστημίων, μελλοντικούς εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και κλάδων.

Έχει διάρκεια 9 μηνών (450 ώρες) και υλοποιείται με τη μέθοδο τη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και μοριοδοτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την πρόσληψη αναπληρωτών και μονίμων εκπαιδευτικών και την επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης.

Σημαντικές ημερομηνίες:

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 25 Αυγούστου ως 10 Οκτωβρίου 2021 

Έναρξη: 11 Οκτωβρίου 2021

Αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα (Οδηγός Σπουδών, Αίτηση, Μοριοδότηση, Κόστος κλπ) θα βρείτε στο https://okm.eds.uoa.gr/epimorfwtiko/