Οι σύνθετες διεθνείς προκλήσεις που ορίζουν το πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, του ψηφιακού μετασχηματισμού της παραγωγής και της κοινωνίας, οι προκλήσεις της δια βίου μάθησης και η ραγδαίες κοινωνικές μεταβολές (βλ. μεταναστευτικές ροές, δημογραφικές αλλαγές κλπ) δημιουργούν ένα νέο ρευστό περιβάλλον για την εκπαίδευση σε διεθνές επίπεδο.
Οι προκλήσεις αυτές μεταβάλλουν το ρόλο και τη λειτουργία του σχολείου, το οποίο προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτές πρέπει το ίδιο να μετασχηματιστεί σε έναν ζωντανό οργανισμό που διαρκώς μαθαίνει και εξελίσσεται.
Θεωρούμε ότι η μεταλλαγή του ελληνικού σχολείου σε Οργανισμό και Κοινότητα Μάθησης μπορεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο σχολείο που μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις, να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς, συμβάλλοντας στην διαρκή επαγγελματική τους ανάπτυξη και να εμπεδώσει κλίμα εμπιστοσύνης της κοινωνίας στην εκπαίδευση.
Η προσέγγισή μας είναι ολιστική και συνδυάζει ερευνητική μελέτη, πιλοτική εφαρμογή σε σχολεία, επιμορφωτικό πρόγραμμα σε εκπαιδευτικούς, μελέτη της διεθνούς εμπειρίας και σχεδιασμό ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus.
Στόχος μας είναι η συμβολή στη μεταλλαγή και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής εκπαίδευσης, με επίκεντρο το σχολείο, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, αξιοποιώντας την ακαδημαϊκή μελέτη και την επιστημονική έρευνα.
Εξετάζουμε το σχολείο ΟΚΜ σε πέντε βασικούς πυλώνες: 1. Σχολική Διακυβέρνηση και Αυτονομία, 2. Ηγεσία για τη Μάθηση, 3. Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης, 4. Δικτύωση και 5. Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου