Οι σύνθετες προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, της κοινωνίας της γνώσης, της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, του ψηφιακού κόσμου προκαλούν ραγδαίες οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές σε διεθνές επίπεδο.

Οι προκλήσεις αυτές επαναπροσδιορίζουν ριζικά τον διαμεσολαβητικό ρόλο και την κοινωνική λειτουργία του σχολείου, το οποίο καλείται να μετασχηματιστεί σε έναν ζωντανό οργανισμό που μαθαίνει, εξελίσσεται και βελτιώνεται διαρκώς.

Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε ότι το Σχολείο Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης (ΟΚΜ) αποτελεί ένα διακριτό εναλλακτικό παράδειγμα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που προτάσσει τη μάθηση, προωθεί την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, ενισχύει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, βελτιώνει τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και εμπεδώνει κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στο σχολείο, την πολιτεία και την κοινωνία.

Σκοπός του έργου «Το Σχολείο ΟΚΜ» είναι η μελέτη και η έρευνα, σε θεωρητικό και σε εφαρμοσμένο επίπεδο,  του μετασχηματισμού του σχολείου σε Οργανισμό και Κοινότητα Μάθησης. Στόχος μας είναι η συμβολή στην διαμόρφωση του σύγχρονου εκπαιδευτικού λόγου σχετικά με τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές με επίκεντρο το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς, αξιοποιώντας την επιστημονική έρευνα και την εκπαιδευτική εμπειρία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η πρώτη φάση του έργου ΟΚΜ έχει διάρκεια  τριών ετών (2021-2024) και θα αναπτυχθεί στα ακόλουθα πεδία: 1. Διακυβέρνηση και Αυτονομία του σχολείου 2. Ηγεσία για τη Μάθηση 3. Κοινότητες Μάθησης Εκπαιδευτικών 4. Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου   5. Ψηφιακό σχολείο και Δίκτυα 6. Ικανότητες και Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Η προσέγγιση του έργου ΟΚΜ είναι ολιστική και συνδυάζει:

  1. Ερευνητικό Πρόγραμμα: Αφορά σε πανελλαδική έρευνα για τις αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τα βασικά πεδία του σχολείου ΟΚΜ και τον μετασχηματισμό του σχολείου σε Οργανισμό και Κοινότητα Μάθησης.
  2. Πιλοτικό ΠρόγραμμαΤο πιλοτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί (μετά από ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος) σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. όλης της χώρας. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα δημιουργηθεί το «Δίκτυο σχολείων ΟΚΜ» που θα σχεδιάσουν, θα εφαρμόσουν πιλοτικά και θα αξιολογήσουν το «εκπαιδευτικό παράδειγμα» του μετασχηματισμού του σχολείου σε ΟΚΜ. Σε δεύτερη φάση τα σχολεία του πιλοτικού προγράμματος θα ενταχθούν στο «ευρωπαϊκό δίκτυο ΟΚΜ» στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ με σκοπό την συνεργασία και αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας.
  3. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ με τίτλο: Διοίκηση Σχολικής Μονάδας: Το Σχολείο Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπηρετούντες ή μελλοντικούς εκπαιδευτικούς και στελέχη της Εκπαίδευσης.
  4. Δίκτυο σχολείων ΟΚΜ και forum εκπαιδευτικών
  5. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο του πιλοτικού και του επιμορφωτικού προγράμματος
  6. Συνέδρια και ημερίδες ενημέρωσης & διάχυσης αποτελεσμάτων και καλών πρακτικών στην εκπαιδευτική κοινότητα
  7. Δημοσιεύσεις, εκδόσεις
  8. Συγκριτική μελέτη της Διεθνούς Εμπειρίας με σκοπό τη διερεύνηση διαφορετικών προσεγγίσεων σχετικά με τον μετασχηματισμό του σχολείου σε ΟΚΜ
  9. Επιστημονική έρευνα σε επίπεδο διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Πολιτική, Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ.

Η Επιστημονική Ομάδα του έργου ΟΚΜ αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και εκπαιδευτικούς, διδάκτορες και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στα πεδία της Εκπαιδευτικής Πολιτικής, της Συγκριτικής Εκπαίδευσης, της Διοίκησης και της Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση.

Το Έργο συντονίζεται από μέλη ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Το Έργο υποστηρίζεται από το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής του ΕΚΠΑ, την Ελληνική Εταιρεία Συγκριτικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης (ΕΛΕΣΔΕ)  και το περιοδικό Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση.