Α. Harris & M. Jones

Η δημιουργία ενός σχολείου οργανισμού μάθησης απαιτεί μια συγκεκριμένη αλλαγή κουλτούρας, αλλαγή νοοτροπιών και μια συλλογική δέσμευση του σχολείου προς τον αναστοχασμό και την αξιολόγηση.