Η. Silins, S. Zarins & Β. Mulford

Τα σχολεία που λειτουργούν ως οργανισμοί μάθησης εφαρμόζουν διαδικασίες έρευνας πεδίου: ανάπτυξη κοινών στόχων, δημιουργία συνεργατικών περιβαλλόντων διδασκαλίας και μάθησης, ενθάρρυνση πρωτοβουλιών και ανάληψης κινδύνων, τακτικού ελέγχου όλων των πτυχών που σχετίζονται και επηρεάζουν την εργασία του σχολείου, αναγνώριση και ενίσχυση της καλής δουλειάς, παροχή ευκαιριών για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη.