Α. Harris & Μ. Jones

Δεν είναι εύκολο να οικοδομηθούν και να διατηρηθούν οι επαγγελματικές κοινότητες μάθησης. Ενώ, η οργάνωση των εκπαιδευτικών σε μικρές συλλογικές ομάδες μπορεί να βελτιώσει τη σχολική κουλτούρα, δεν οδηγεί αναγκαστικά σε βελτιωμένη διδασκαλία και επιτεύγματα σπουδαστών. Είναι σαφές ότι οι επαγγελματικές κοινότητες μάθησης απαιτούν συγκεκριμένες μορφές ηγεσίας να είναι επιτυχείς. Η ισχυρή, υποστηρικτική ηγεσία για τη μάθηση είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση και τη διατήρηση των επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης. Οι ηγέτες πρέπει να δημιουργήσουν ενεργά ένα πλαίσιο για να εργαστούν οι κοινότητες επαγγελματικής μάθησης. Βασικά, ο ηγετικός τους ρόλος είναι ο καθορισμός ενός περιβάλλοντος υψηλής εμπιστοσύνης όπου είναι ασφαλές για τους εκπαιδευτικούς να αλλάζουν πρακτικές και να καινοτομούν.