210 7277500
Παι.Τ.Δ.Ε. - Ε.Κ.Π.Α.
P. Senge

Οι “οργανισμοί που μαθαίνουν” είναι οι οργανισμοί όπου οι άνθρωποι επεκτείνουν συνεχώς την ικανότητα να δημιουργούν τα αποτελέσματα που πραγματικά επιθυμούν, όπου τροφοδοτούνται, γεννιούνται, αναπτύσσονται-καλλιεργούνται νέα, επεκτατικά πρότυπα σκέψης, όπου η συλλογική σκέψη αφήνεται ελεύθερη και όπου οι άνθρωποι μαθαίνουν συνεχώς να βλέπουν τον χώρο όπου βρίσκονται ως όλov και να «μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν» μαζί .

R. DuFour

Ένα σχολείο λειτουργεί ως «επαγγελματική κοινότητα μάθησης» όταν τα μέλη του επιδιώκουν συλλογικά μια κοινή αποστολή, όραμα, αξίες και στόχους, εργάζονται σε συνεργατικές ομάδες με έμφαση στην έρευνα δράσης, τον πειραματισμό και τη συνεχή αναζήτηση των βέλτιστων πρακτικών και συμμετέχουν σε διαδικασίες βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου με σταθερή εστίαση στα αποτελέσματα.

M. Kools & L. Stoll

Οι Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης δίνουν έμφαση στην έννοια της «κοινότητας», η οποία αποτελεί την «καρδιά» του Οργανισμού Μάθησης. Το ήθος του διαπροσωπικού ενδιαφέροντος είναι κεντρικό στην ιδέα της σχολικής κοινότητας και διατρέχει τη ζωή των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των σχολικών ηγετών. Η έμφαση στην έννοια της κοινότητας στις Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης ενισχύει τις αμοιβαία υποστηρικτικές σχέσεις και την ανάπτυξη κοινών πρακτικών και αξιών, που επηρεάζονται σημαντικά από την παρουσία και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης.

Μ. Fullan

Η μετατροπή ενός σχολείου σε οργανισμό που μαθαίνει, επιδιώκει την αλλαγή στην κουλτούρα του σχολείου, απαιτεί χρόνο και δομικές αλλαγές, οι οποίες για να προκύψουν χρειάζονται ριζικές αλλαγές στην κουλτούρα και στο επαγγελματικό προφίλ των εκπαιδευτικών.

Α.Ηargreaves

Στις πιο αυστηρές, ακμαίες (και μάλλον σπάνιες) μορφές τους, οι συνεργατικές κουλτούρες μπορούν να επεκταθούν σε από κοινού εργασία, αλληλοπαρατήρηση και εστιασμένη διερεύνηση βάσει προβληματισμών, με τρόπους οι οποίοι διευρύνουν την πρακτική κριτικά, ψάχνοντας για καλύτερες εναλλακτικές, σε μια διαρκή αναζήτηση της βελτίωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι συνεργατικές κουλτούρες, δεν είναι χαριτωμένες, αυτάρεσκες, ούτε πολιτικά εφησυχασμένες. Αντίθετα μπορούν να οικοδομήσουν συνολική ισχύ και αυτοπεποίθηση σε κοινότητες εκπαιδευτικών που είναι ικανές να αλληλεπιδρούν με γνώση και σθένος  με τους φορείς της καινοτομίας και μεταρρύθμισης, ικανές και πρόθυμες να επιλέξουν ποιες καινοτομίες θα υιοθετήσουν, σε ποιες να προσαρμοστούν και σε ποιες να αντισταθούν ή να αγνοήσουν, ανάλογα με τους σκοπούς και τις ιδιαίτερες συνθήκες.

J. MacBeath

Τα σχολεία πρέπει να μιλούν για τον εαυτό  τους. Μερικές φορές το κάνουν ασυνείδητα, μεταφέροντας σιωπηρά μηνύματα σχετικά με τις προτεραιότητες και τις αξίες που τα διέπουν. Τα σχολεία πρέπει να είναι σε θέση να μιλήσουν για το έργο τους με υψηλό βαθμό αυτογνωσίας και αυτοπεποίθησης. Γνωρίζουν τα δυνατά τους σημεία και αισθάνονται αρκετά ασφαλή για να αναγνωρίσουν τις αδυναμίες τους.

Εκπαιδευτικοί σχολείου που συμμετείχε στο πιλοτικό πρόγραμμα της ΑΕΕ (2012)

«Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης έφερε ουσιαστικά για πρώτη φορά τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας σε κοινό τραπέζι όπου μας δόθηκε η δυνατότητα να συζητήσουμε, να προβληματιστούμε, να ερευνήσουμε, να δουλέψουμε και να αναδείξουμε τη δουλειά που γίνεται ή δε γίνεται. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή, από κάθε άποψη, διαδικασία. Η σχολική κοινότητα στο σύνολό της λειτούργησε μέσα σ’ ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας και συνδιαλλαγής, αλληλοκατανόησης και εμπιστοσύνης. Εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς-κηδεμόνες ήρθαν κοντά, κάθισαν στο ίδιο τραπέζι και σε συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο και τον εξωτερικό συνεργάτη κατάφεραν να επιτύχουν την αρμονική συνύπαρξη , που είναι προαπαιτούμενο επιτυχίας και αποτελεσματικότητας».
Δείτε περισσότερα εδώ: Συμπεράσματα από τις εκθέσεις των σχολείων σχετικά με την εφαρμογή της ΑΕΕ και την ανάπτυξη Σχεδίων δράσης

C. Chapman & D. Muijs

Τα δίκτυα σχολείων και οι δικτυωμένες κοινότητες μάθησης λειτουργούν υποστηρικτικά στους εκπαιδευτικούς δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ανταλλάξουν εμπειρίες κι ενδιαφέροντα, να προβληματιστούν σε θέματα της καθημερινής διδακτικής πρακτικής, να εμβαθύνουν στην ανάλυση παιδαγωγικών θεμάτων, να διαμορφώσουν διαδικασίες συμμετοχικής-συνεργατικής έρευνας και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο.

C. Schechter & Q. Mowafaq

Ως μαθησιακοί οργανισμοί, τα σχολεία αναπτύσσουν διαδικασίες, στρατηγικές και δομές που θα τους επιτρέψουν να μάθουν και να αντιδράσουν αποτελεσματικά σε αβέβαια και δυναμικά περιβάλλοντα. Αυτά τα σχολεία θεσμοθετούν μηχανισμούς μάθησης προκειμένου να αναθεωρήσουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους. Χωρίς αυτούς τους μηχανισμούς, είναι απίθανο να δημιουργηθεί ένας οργανισμός μάθησης.

G.Donaldson

Το πιο επιτυχημένο εκπαιδευτικό σύστημα είναι αυτό που επενδύει στη δημιουργία στοχαζόμενων εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών που λειτουργούν ως ερευνητές και οι οποίοι είναι ικανοί όχι απλά να διδάσκουν με επιτυχία, σε σχέση με τις τρέχουσες εξωτερικές προσδοκίες, αλλά εκπαιδευτικών που έχουν την ικανότητα να εμπλέκονται πλήρως στην πολυπλοκότητα του εκπαιδευτικού έργου και να αποτελούν τον βασικό παράγοντα στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών αλλαγών.

Η. Silins, S. Zarins & Β. Mulford

Τα σχολεία που λειτουργούν ως οργανισμοί μάθησης εφαρμόζουν διαδικασίες έρευνας πεδίου: ανάπτυξη κοινών στόχων, δημιουργία συνεργατικών περιβαλλόντων διδασκαλίας και μάθησης, ενθάρρυνση πρωτοβουλιών και ανάληψης κινδύνων, τακτικού ελέγχου όλων των πτυχών που σχετίζονται και επηρεάζουν την εργασία του σχολείου, αναγνώριση και ενίσχυση της καλής δουλειάς, παροχή ευκαιριών για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη.

P. Coppieters

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός σχολείου ως οργανισμού μάθησης είναι κοινές ιδέες ή όραμα, μάθηση με βάση την εμπειρία, προθυμία αλλαγής νοητικών μοντέλων, ατομικό και ομαδικό κίνητρο, ομαδική μάθηση, μάθηση που καλλιεργείται από νέες πληροφορίες, αύξηση της μαθησιακής ικανότητας για να φτάσει σε μια κατάσταση συνεχούς αλλαγής ή μετασχηματισμού.

Α. Harris & Μ. Jones

Δεν είναι εύκολο να οικοδομηθούν και να διατηρηθούν οι επαγγελματικές κοινότητες μάθησης. Ενώ, η οργάνωση των εκπαιδευτικών σε μικρές συλλογικές ομάδες μπορεί να βελτιώσει τη σχολική κουλτούρα, δεν οδηγεί αναγκαστικά σε βελτιωμένη διδασκαλία και επιτεύγματα σπουδαστών. Είναι σαφές ότι οι επαγγελματικές κοινότητες μάθησης απαιτούν συγκεκριμένες μορφές ηγεσίας να είναι επιτυχείς. Η ισχυρή, υποστηρικτική ηγεσία για τη μάθηση είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση και τη διατήρηση των επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης. Οι ηγέτες πρέπει να δημιουργήσουν ενεργά ένα πλαίσιο για να εργαστούν οι κοινότητες επαγγελματικής μάθησης. Βασικά, ο ηγετικός τους ρόλος είναι ο καθορισμός ενός περιβάλλοντος υψηλής εμπιστοσύνης όπου είναι ασφαλές για τους εκπαιδευτικούς να αλλάζουν πρακτικές και να καινοτομούν.

D. Hargeaves

Το πνευματικό και το κοινωνικό κεφάλαιο του σχολείου είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία του. Ένα σχολείο που είναι πλούσιο σε πνευματικό και κοινωνικό κεφάλαιο έχει μια ισχυρή αίσθηση ότι είναι κοινότητα, αναπτύσσει δίκτυα και σταθερούς δεσμούς με άλλες κοινότητες. Ένα τέτοιο σχολείο κατανοεί τη σημασία του διαμοιρασμού των γνώσεων. Στα πιο αποτελεσματικά σχολεία, οι βέλτιστες επαγγελματικές πρακτικές δεν περιορίζονται στο απόρρητο των σχολικών τάξεων, αλλά είναι η κοινή ιδιοκτησία όλων όσων μπορούν να επωφεληθούν από αυτές.

Α. Harris & M. Jones

Η δημιουργία ενός σχολείου οργανισμού μάθησης απαιτεί μια συγκεκριμένη αλλαγή κουλτούρας, αλλαγή νοοτροπιών και μια συλλογική δέσμευση του σχολείου προς τον αναστοχασμό και την αξιολόγηση.

K. Watkins & V. Marsick

Οι «οργανισμοί μάθησης» χαρακτηρίζονται από τη συνολική εμπλοκή των μελών στη συνεργατική διαδικασία της μάθησης,  στη συλλογική διατύπωση οράματος, κοινών αρχών και στόχων και στην κοινή προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων και επίτευξης προκαθορισμένης επιθυμητής αλλαγής.

M. Kools & L. Stoll

Tο Σχολείο ως Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης δίνει έμφαση στην ατομική, ομαδική και οργανωσιακή μάθηση με την έρευνα, την επίλυση προβλήματος και τον πειραματισμό να αποτελούν βασικούς παράγοντες αλλαγής και καινοτομίας.

S. Hord

Ο πιο σημαντικός παράγοντας για τις επιτυχείς αλλαγές στα σχολεία είναι η παρουσία μιας ισχυρής επαγγελματικής κοινότητας εκπαιδευτικών.

K. Leithwood

Η μετασχηματιστική ηγεσία χαρακτηρίζεται από δημιουργία σχολικού οράματος, καθορισμό σχολικών στόχων, παροχή πνευματικών κινήτρων, προσφορά εξατομικευμένης υποστήριξης, παροχή προτύπων για τα βέλτιστες πρακτικές και τις σημαντικές οργανωσιακές αξίες, καλλιέργεια προσδοκιών για υψηλές επιδόσεις, δημιουργία παραγωγικής – γόνιμης σχολικής κουλτούρας, ανάπτυξη δομών για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων .